Powstanie organ regulacyjny na ukrainie

w Świat, autor:

Ukraińska Rada Ministrów  zatwierdziła dekret o utworzeniu komisji ds. Hazardu i Loterii (UGLC). Zadania nowopowstałego regulatora mają się skupić na monitorowaniu licencjonowanej działalności hazardowej i zachowań na rynku.

Zadania UGLC

W dekrecie wyszczególniono kluczowe kryteria dotyczące sposobu działania UGLC w odniesieniu do jej kompetencji regulacyjnych, uprawnień ustawodawczych, struktury i finansowania. W 2021 r. UGLC otrzyma zadanie przeprowadzenia wszystkich kontroli licencyjnych przed uruchomieniem przez rząd Ukrainy federalnego regulowanego rynku gier hazardowych.

Gdy rynek zostanie aktywowany, UGLC stanie się centralną agencją monitorującą przestrzegania przez operatorów zapisów ustawy i będzie odpowiedzialna za postępowanie rynkowe w odniesieniu do spełniania wymogów regulacyjnych, obowiązujących przepisów oraz zapewniania nowych, bezpieczniejszych środków hazardowych na Ukrainie.

W dekrecie stwierdzono, że UGLC będzie uprawnione do przeprowadzania postępowań egzekucyjnych w ramach swoich kompetencji, ale podkreślono, że agencja nie ma uprawnień do prowadzenia postępowań karnych.

Rada zatwierdziła propozycje, w których postanowiono, że UGLC będzie kierowane przez dyrektora agencji wybieranego na czteroletnią kadencję przez Radę Ministrów. Dyrektor agencji będzie ograniczony do dwóch kadencji prowadząc UGLC.

Rząd Ukrainy potwierdził, że utworzy nowe biuro w Kijowie, które będzie siedzibą UGLC i jego sześcioosobowego zespołu wykonawczego, którego zadaniem będzie rozwijanie regionalnych jednostek monitorujących działalność hazardową.

Postęp i rozwój UGLC będą nadzorowane przez niezależną radę doradczą, która będzie monitorować wypełnianie przez agencję swoich obowiązków w zakresie licencjonowania oraz utrzymywanie zgodności i standardów rynkowych. Finansowanie operacji i projektów UGLC będzie utrzymywane bezpośrednio z budżetu państwa Ukrainy.

Zatwierdzając utworzenie pierwszego ukraińskiego organu regulacyjnego ds. Gier hazardowych i loterii, w dekrecie określono, że agencja zapewni  pozytywny klimat biznesowy dla przyciągania inwestycji dla branży hazardowej, zapewniając równe warunki działalności gospodarczej w branży gier hazardowych i współpracując z odpowiadającymi im hazardami.