GambleAware chce większej ochrony graczy

w Świat, autor:

Najnowsze badania zlecone przez GambleAware wskazują, że prawie połowa graczy dotkniętych problemami z uzależnieniem od hazardu nie decyduje się na leczenie lub nie poszukuje wsparcia. Te niepokojące wyniki skłoniły organizację do wystosowania apelu do brytyjskich władz o zwiększenie pomocy. 

Raport o uzależnieniach od hazardu

Raport „ Treatment Needs and Gap Analysis” został przeprowadzony przez grupę naukowców, w celu zbadania procesu leczenia od uzależnienia hazardowego oraz działania usług wsparcia w Wielkiej Brytanii. W okresie od 24 września do 13 października 2019 r. W badaniach wzięło udział  12 161 dorosłych osób. Badacze na podstawie wskaźnika problemu hazardu (PGSI),  klasyfikowali uczestników w grupach o niskim, średnim lub wysokim ryzyku uzależnienia. 13% badanych uzyskało jeden lub więcej punktów w skali PSGI. Z tej liczby 7% zaklasyfikowano jako hazardzistów niskiego ryzyka (wynik punktowy: 1-2); 3% dopisano do grupy ryzyka umiarkowanego (wynik punktowy: 3-7); natomiast 3% uznano jako hazardzistów nałogowych(wynik punktowy: 8 lub wyższy).

Kto i dlaczego poszukuje wsparcia

Około 17%, który uzyskali jakiekolwiek punkty w teście PGSI przyznało, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy. skorzystało z jakiejś formy leczenia, takiej jak usługi zdrowia psychicznego oraz wsparcie ze strony przyjaciół lub rodziny. Czynnikiem determinującym poszukiwanie pomocy była dotkliwość szkód jakie gracze odczuwali na co dzień. 17% osób zaklasyfikowanych jako hazardziści nałogowi było zdania, że ich problem nie jest szkodliwy lub wiąże się z niewielkimi kwotami i w związku z tym nie szukało leczenia ani innych form pomocy.

Badacze odkryli, że najczęstszą barierę poszukiwania pomocy stanowił wstyd lub odbiór społeczny, następnie gracze podawali powody osobiste takie jak zły stan zdrowia lub brak świadomości na tamat uzależnień od hazardu, a także powody praktyczne tj. ograniczenia czasowe i powody ekonomiczne tj. koszty leczenia.

Młodzi narażeni bardziej

W tej grupie kobiety trzy razy częściej niż mężczyźni wskazywały praktyczne bariery jako powód braku podjęcia leczenia lub poszukiwania wsparcia. Młodsi dorośli, osoby ze środowisk czarnych, azjatyckich i mniejszości etnicznych byli mniej skłonni do hazardu, ale częściej byli klasyfikowani jako problemowi gracze. Ta grupa również częściej korzystała z usług leczenia lub wsparcia. 

Wyniki badania pokazały, że zachowania 7% nałogowych hazardzistów miały wpływ na ich rodzinę i środowisko społeczne. Osoby w tej grupie wskazały na problem braku programów leczenia i wsparcia dla członków rodziny dotkniętych chorobą, a także niewystarczające informacje o dostępnych usługach.

Komentarze GambleAware

Te badania wykazały, że istnieje wyraźna potrzeba dalszego wzmocnienia i ulepszenia istniejącego leczenia i wsparcia. Opracowania metod leczenia i zmniejszenia barier w dostępie do pomocy. Usługi muszą być elastyczne, aby zaspokoić potrzeby ludzi i być łatwo dostępne. Te badania pokazują, jak potrzeba wsparcia i sposób dostępu do niego mogą się różnić w zależności od płci i czynników demograficznych, takich jak grupa etniczna, lokalizacja lub to, czy dana osoba ma dodatkowe potrzeby zdrowotne.

Marc Etches, dyrektor generalny GambleAware.

W związku z tym GambleAware przedstawiła szereg zaleceń w celu rozwiązania problemów zgłoszonych przez respondentów. Obejmowały one ciągły rozwój programów edukacyjnych i kampanii mających na celu zwiększenie świadomości i zmniejszenie poczucia wstydu w ujawnianiu swojego uzależnienia od hazardu.

GambleAware zaleca również, aby usługi były dostosowane do grup, które rzadziej mają dostęp do leczenia i wsparcia, takich jak kobiety, osoby młodsze, mniejszości etniczne, osoby o niższym statusie społeczno-ekonomicznym i dotknięte innymi problemami.

Zaspokojenie potrzeb wyróżnionych w aporcie będzie wymagać partnerstwa między sektorem ustawowym a sektorem wolontariackim, zarówno usługami specyficznymi dla leczenia hazardowego, jak i innymi przepisami dotyczącymi zdrowia i wsparcia. Praca z osobami z doświadczeniami jest niezbędna w projektowaniu i promowaniu dostępu do usług, a także pomaga zapobiegać nawrotom. Ważne jest zaangażowanie instytucji społecznych, w tym grup wyznaniowych, aby pomóc większej liczbie osób uświadomić dostępne opcje i zapewnić, że nikt nie czuje się wykluczony do dostępu do usług .

Marc Etches, dyrektor generalny GambleAware.